Zdravotnická sdružení

Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Sdružování lékařů a zdravotnických pracovníků fungujících v oboru tělovýchovné lékařství či podílejících se na zdravotní péči o tělesnou kulturu.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Český klub nedoslýchavých Help

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

Klub stomiků Brno, občanské sdružení

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.

Liga proti rakovině Brno

Výchova k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Poskytování poradenství a pomoci onkologickým pacientům a zdravým lidem.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

Poskytování výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii. Pořádání teoretických seminářů a kurzů pro psychology a psychiatry.

Sdružení Podané ruce, o.s.

Prevence a léčba závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech.

Společnost pro nemocniční hygienu

Provozování profesního sdružení nemocničních hygieniků a epidemiologů se zaměřením na problematiku nemocniční hygieny.

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.

Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení.

Agnis Rosa

Agnis Rosa

Psychologická poradna pro handicapované, jejich rodiny a přátele, pro osoby po úrazech a další zájemce.

Česká myelomová skupina

Výzkum a vývoj hematologických chorob nazývaných monoklonární gamapatie. Organizování společné klinické studie, tvorba léčebných protokolů.

Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Brno - venkov, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Ingers Industrial Solutions, s.r.o.

Poskytování konzultačních, organizačních a propagačních služeb ve všech oblastech průmyslu s důrazem na oblast farmacie.

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel

Nabídka pomoci onkologickým pacientům získat sebedůvěru a najít odvahu znovu se zapojit do života společnosti.

Mamma Help - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.

Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a sympatizantů.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Organizace dbající na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy.

Klub stomiků Ilco, občanské sdružení

Klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

Poskytování základního sociálního poradenství, tlumočnických a sociálně-aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením.

Společnost instrumentářek

Dbáme o rozvoj a rozšiřování poznatků práce na operačních sálech všech medicínských oborů, usilujeme o udržení a zlepšení morální úrovně zdravotníků.

ATOZ

Sdružování zájemců o alternativní způsoby terapie, psychotroniku a léčitelství.

Europa UOMO CZ, o.s.

Naším cílem je informovat pacienty, jejich rodiny a blízké o rakovině prostaty a pomáhat jim jak v prevenci, tak v boji s tímto onemocněním.

Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA

Nabízíme pomoc a podporu rodičům a rodinným příslušníkům onkologicky léčených dětí.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.