Instituce a organizace

Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Výzkum, vývoj, poskytování poradenství a konzultační činnosti v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství.

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.

Zabýváme se návrhy a realizací rozvojových projektů dle požadavků či potřeb měst a obcí.

GFPS-CZ

Provozujeme studentskou organizaci nabízející pořádání jazykových kurzů němčiny s možností stipendia a kontaktu se studenty z Německa a Polska.

Trialog

Realizace vzdělávacích programů a potřeb rozvoje podnikatelského sektoru.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

Tříleté bakalářské studium v rámci studijních programů Ekonomika a management, Bezpečnostně právní studia, Stavební inženýrství. Magisterské studium.

ZŠ Tišnov, Smíškova

Základní škola pro 520 žáků s jídelnou a družinou, s rozšířenou výukou jazyků, informatiky a důrazem na sportovní aktivity.

Český telekomunikační úřad

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Státní energetická inspekce

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

MUDr. Zuzana Novotná

Provoz stomatologické ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Dětská ambulance, s.r.o.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost. Nabídka homeopatie.

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Česká školní inspekce

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Brno 4

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Břeclav

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Puncovní úřad

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Katastrální pracoviště Znojmo

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Paprsek

Poskytování sociálních služeb mužům s různým stupněm mentálního postižení.

Sociální služby Šebetov

Provozování zařízení pro mentálně a tělesně postižené ženy.

Domov u lesa Tavíkovice

Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme celodenní pobyt a stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Střední

Poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu.

Kynologický klub Šlapanice ZO 10302 Moravskoslezského kynologického svazu

Sdružení vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce.

Povodí Moravy, s.p.

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Český klub nedoslýchavých Help

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

ZŠ Brno, Kamínky

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou.

Vzdělávací nadace Jana Husa

Podporuje rozvoj svobodného vzdělávání jako základu zdravé občanské společnosti založené na principech demokracie, solidarity a zodpovědnosti.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Komenského

Základní škola pro 750 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

Klub kaktusářů Astrophytum Brno

Provoz sdružení se zaměřením na pěstování kaktusů. Pořádáme výstavy a zájezdy.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Nabízíme volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, také podporu v obtížných životních situacích se zaměřením pro děti, dospívající, snoubence, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, seniory a odbornou veřejnost.

Střední škola a základní škola Tišnov

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku oborů opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel a ošetřovatel.

Centrum Kociánka

Provozování otevřeného zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením.

Národní ústav lidové kultury

Zajišťujeme činnost ústavu lidové kultury. Pečujeme o tradiční a lidovou kulturu na území celého státu. Pořádáme kulturní akce, semináře a sympozia.

Zámeček Střelice

Poskytování celoroční a týdenní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

LILA Domov pro postižené děti Otnice

Provozujeme domov pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a Downovým syndromem. Poskytujeme rehabilitační a výchovnou péči.