Státní úřady a instituce

Katastrální pracoviště Hodonín

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Okresní soud v Hodoníně

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

OSSZ Hodonín

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Okresní státní zastupitelství Hodonín

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Policie ČR - Územní odbory Hodonín

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Úřad práce České republiky

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Česká školní inspekce

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.