Logopedické poradny

Klinická logopedie – Mgr. Věra Kejdanová

Ordinace klinické logopedie. Diagnostika, prevence a terapie vad řeči, sluchu a hlasu. Tuto péči poskytujeme pro děti i dospělé. Kineziologie, AFT, terapie přitahovacích polí, A4M, akupunktura pro mysl, SRT.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Mgr. Jaroslava Uhlíková

Ambulance se zaměřením na klinickou logopedii. Odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči jako je koktavost, brebtavost a opožděný vývoj řeči.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Rodinné centrum Maják, z. s.

Rodinné centrum Maják, z. s.

Centrum nabízí rodinám s malými dětmi prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku …

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Centrum poskytuje služby zejména dětem s vadami zraku, vadami řeči, poruchami autistického spektra a hyperaktivitou od 2 do 26 let. Příprava dětí na vzdělávání a pomoc při kompenzaci jejich handicapu. Rodinné poradenské a integrační centrum.

Mgr. Jitka Dombiová – speciální pedagog v oboru logopedie

Speciálně pedagogické poradenství. Diagnostika a odstraňování potíží v učení a řeči. Styly učení – hledání cesty, jak se efektivně učit (pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ). Výuka češtiny pro cizince (i děti). Předškolní příprava pro ZŠ. Přednášky, ...

Klinická logopedie Kelarová s.r.o.

Provoz logopedické ambulance. Diagnostika a terapie poruch řeči v rozsahu oboru klinická logopedie. Reedukace komunikativních poruch dětí i dospělých. Ke vstupnímu vyšetření je nezbytná žádanka lékaře (dětského, praktického nebo odborného lékaře – ...

Dětské logopedické centrum Synkova

Logopedický stacionář pro děti ve věku od 3 do 7 let s vadami a poruchami komunikace včetně přidružených symptomů. Přijímáme děti v průběhu celého roku dle doporučení klinického logopeda. Kapacita 36 dětí. Poskytuje se zde péče logopedická, psychologická, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mgr. Halka Petláková - ordinace klinické logopedie

Provozování ordinace klinické logopedie. Specializace na vady výslovnosti, narušený vývoj řeči, poruchy sluchu, koktavost, rozštěpy a dyslexii.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

GARC Kladno s.r.o.

Geriatrické a rehabilitační centrum poskytuje následnou lůžkovou rehabilitační péči a péči se zaměřením na geriatrii a chronicky nemocné. Dále provozujeme specializované ambulance, ordinaci praktického lékaře a domácí péči.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

ZŠ a MŠ logopedická Brno

Vzdělávání učitelů v oblasti logopedické péče. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti na základních školách.

EUC Klinika Plzeň s.r.o.

EUC Klinika Plzeň (dříve Poliklinika Denisovo nábřeží) je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů ambulantních lékařských služeb v regionu. Klinika nabízí jak primární péči praktických lékařů, tak širokého spektra ambulantních specialistů. Součástí kliniky …

LOGOMEDICAL s.r.o.

Nabízíme péči dětem i dospělým v oblasti poruch řeči, poruch hlasu i sluchu. Poskytujeme poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu. Dále provádíme nácvik pohybových stereotypů, rozvoj zrakové percepce a paměti, rozvoj komunikačních dovedností a ...

Brzy otevírá (v 09:00)

HEŘMÁNEK DĚTEM, z. s.

Poradna pro rizikové novorozence. Poradna pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem. Poradna pro dětský autismus. Poradna pro děti s opožděným vývojem řeči. Péče fyzioterapeutická. Péče ergoterapeutická. Péče psychologická. Péče ...

Poradenství Kopretina

Poradenství Kopretina

Poradenství Kopretina nabízí KOmplexní, PREventivní, Terapeutické a diagnostické, Intelekt rozvíjející a Nápravné služby z oborů logopedie, psychologie, speciální pedagogiky a muzikoterapie.

PaedDr. Jitka Štěpánková

Nabízíme služby logopedické ambulance.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Program H plus, s.r.o.

Moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších lůžkových pracovišť. Zajišťujeme lékařské služby pro dospělé i pro děti, jednotlivce i rodiny, stejně jako pracovně lékařské služby pro …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Logopedie Anděl

Specializujeme se na péči o pacienty z oblasti klinické logopedie. Zajišťujeme diagnostiku a péči o děti a dospělé s poruchami komunikace. Poskytujeme logopedická vyšetření s potvrzením ke studiu.

PaedDr. Helena Kuchlerová

Naše logopedická ambulance se zabývá diagnostikou a terapií řečových, hlasových a sluchových vad a poruch u dětí i dospělých. Logopedická péče je bezplatná. Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

PhDr. et Mgr. Markéta Štochlová

Provozuji logopedickou ordinaci. Provádím prevenci, diagnostiku a terapii poruch komunikace u dětí i dospělých.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Mgr. Lucie Vavrečková

Provozuji logopedickou ambulanci, kde poskytuji diagnostiku a terapii dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností.

Logoběžka - logopedie bez překážek

Nabízíme služby klinického logopeda, speciálního pedagoga a výuku cizích jazyků.

Mgr. Šárka Petráková

Provoz logopedické ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

LOGOPEDIE Vsetín s.r.o.

Zabýváme se diagnostikou i terapií poruch řečové komunikace u dětí, dospívajících a dospělých. Pracujeme s klienty s poruchami výslovnosti, opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, koktavostí, breptavostí, poruchami řeči získanými poškozením mozku atd. ...

PaedDr. Václav Baslík

Nabídka logopedické prevence, diagnostiky a terapie dětí i dospělých. Poskytujeme konzultace rodičům, kteří očekávají narození dítěte s rozštěpovou vadou. Provádíme také vyšetření poruch polykání a epifaryngoskopie s obrazovou a zvukovou nahrávkou. ...

Mgr. Daniela Poledňáková

Nabídka poradenství, terapie a konzultace v oboru speciální pedagogiky, logopedie, specifické poruchy učení nebo poruchy pozornosti.

Mgr. Lenka Sojková

Provoz logopedické ordinace.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

PaedDr. Jana Simonová

Poskytuji komplexní péči v klinické logopedii. Léčím poruchy komunikace dětí i dospělých. Zaměřuji se na správnou výslovnost, na opožděný nástup řeči, dále na chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, …

OTEVŘENO (Zavírá v 10:00)

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Jsme soukromá klinika se zaměřením na vady řeči a sluchu. Logoped – klinická logopedie a psychologie, koktavost, psychiatrie, neurologie, biofeedback, ORL. Dále nabízíme ušní, nosní, foniatrie, audiologie, rehabilitace a také masáže. Máme smlouvy se všemi ...

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Lenka Kader Aghová

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí ve školství. V současné době působíme ve Smysluplné škole ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6 v pražském Karlíně, kde pracujeme také s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Sdružení Karlínské centrum pro školáky jsme založily ...

Mgr. Julie Exnerová

Nabídka logopedické péče pro děti i dospělé, nápravy vad řeči, koktavosti, práce se stavy po mozkových příhodách.

Mgr. Eva Papežová

Poskytuji služby logopedické terapie a rehabilitace těžkých poruch vad řeči a sluchu.

Mgr. Eva Höslová

Provozování logopedické ordinace.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

PhDr. Alena Ptáčková

Provozování ordinace klinické logopedie.

Mgr. Veronika Miklíková

Zajištění zdravotnické péče se zaměřením na klinickou logopedii.