Pobočky Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Nabídka vzdělání v oblasti učitelství základních i středních škol a speciální a sociální pedagogiky.

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Členy sboru jsou studenti všech fakult MU. Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost.

Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty

Centrum se zaměřuje na vědeckovýzkumnou práci, zejména v oblasti obecné didaktiky a oborových didaktik.

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty

Výuka teoretické i praktické disciplíny pro přímou výuku ve školách i v mimoškolních výchovných a kulturních zařízeních v oboru výtvarná výchova.

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty

Příprava budoucích učitelů tělesné výchovy. Součástí studia je turistický, vodácký a lyžařský kurz.

Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty

Výuka v oblasti rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. Zaměření na zdravou výživu, závislosti, somatologii, úlohu pohybových aktivit a problémy jako jsou psychická krize nebo šikana.

Katedra chemie Pedagogické fakulty

Výuka v oblasti obecné chemie, anorganické i organické chemie, fyzikální a analytické chemie, biochemie, laboratorní techniky, chemických výpočtů a výzkumů a základů toxikologie.

Katedra fyziky Pedagogické fakulty

Příprava budoucích učitelů fyziky se zaměřením na základy obecné fyziky, užité matematiky, práci s výpočetní technikou a modelování fyzikálních situací.

Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty

Výuka francouzského jazyka, literatury a reálií frankofonních zemí. Zaměření na všeobecné kompetence zeměpisné, hospodářské, společensko-politické a kulturní.

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty

Příprava budoucích učitelů se zřetelem na současné společenské trendy dané postupnou realizací integrace žáků se zdravotním postižením do běžných typů škol a školských zařízení.

Katedra psychologie Pedagogické fakulty

Výuka v oblasti obecné, vývojové, poradenské a pedagogické psychologie, patopsychologie, psychologie duševního vývoje, zdraví, práce a organizace.

Centrum informačních technologií Pedagogické fakulty

Centrum má funkci fakultního koordinátora v oblasti výpočetní techniky a zajišťuje veškerý servis hardwaru a softwaru fakultních počítačů.

Katedra matematiky Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku pro budoucí učitele matematiky a aplikované matematiky. Součástí studia je pedagogická praxe na školách.

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku hudební výchovy, hudební teorie, aplikované hudební sémiotiky a sémantiky.

Katedra historie Pedagogické fakulty

Příprava budoucích učitelů dějepisu. Studium je orientováno především na obecné a národní dějiny od pravěku po současnost a didaktiku dějepisu včetně pedagogické praxe.

Katedra geografie Pedagogické fakulty

Příprava budoucích učitelů zeměpisu pro základní a střední školy. Výuka regionální geografie, enviromentální výchovy, kartografie a zajištění terénní činnosti studentů.

Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty

Příprava budoucích učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Studium je zaměřeno na široké spektrum společenských věd od filozofie až po ekonomii.

Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku didaktických technologií a všeobecně vzdělávacích předmětů v oblasti práce s audiovizuální technikou a vyučovacími stroji.

Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty

Katedra připravuje budoucí učitele českého jazyka. Studium je zaměřeno na lingvistickou bohemistiku a didaktiku českého jazyka.

Katedra české literatury Pedagogické fakulty

Výuka je zaměřena na literaturu 19. a 20. století, literaturu pro mládež, literární kritiku, umělecký přednes, didaktiku, interpretaci textů, literaturu a mediální kulturu.

Katedra biologie Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku biologicko-geologických disciplín a ekologicko-environmentální problematiky. Součástí studia jsou tématická terénní cvičení a praxe na školách.

Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku anglického jazyka, literatury a reálií anglicky mluvících zemí.